เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ส.ค. 2560 0:01 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 21 ส.ค. 2560 0:01 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 31 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 41 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ1 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา17 พ.ค. 2560 0:00 น.15 ก.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 ส.ค. 2560 18:47 น.31 ส.ค. 2560 18:47 น.
  -ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม17 พ.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 0:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน1 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 0:00 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 117 ก.ค. 2560 0:00 น.15 ส.ค. 2560 0:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)16 ก.ค. 2560 0:00 น.16 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด16 ส.ค. 2560 0:00 น.16 ส.ค. 2560 0:00 น.
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 ธ.ค. 2560 0:00 น.30 เม.ย. 2561 0:00 น.
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม1 ธ.ค. 2560 0:00 น.30 เม.ย. 2561 0:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719