เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE16 พ.ค. 2562 20 ก.ค. 2562
  -ชั้นปี 13 มิ.ย. 2562 20 ก.ค. 2562
  -ชั้นปี 225 พ.ค. 2562 20 ก.ค. 2562
  -ชั้นปี 316 พ.ค. 2562 20 ก.ค. 2562
  -ชั้นปี 416 พ.ค. 2562 20 ก.ค. 2562
  -ชั้นปีอื่น ๆ16 พ.ค. 2562 20 ก.ค. 2562
 • วันเปิดภาคเรียน13 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 12 ส.ค. 2562 1 ก.ย. 2562
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)1 ส.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719