เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 พ.ย. 2563 24 ม.ค. 2564
  -ชั้นปี 130 พ.ย. 2563 24 ม.ค. 2564
  -ชั้นปี 223 พ.ย. 2563 24 ม.ค. 2564
  -ชั้นปี 316 พ.ย. 2563 24 ม.ค. 2564
  -ชั้นปี 410 พ.ย. 2563 24 ม.ค. 2564
  -ชั้นปีอื่น ๆ10 พ.ย. 2563 24 ม.ค. 2564
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)27 ธ.ค. 2563 25 ก.พ. 2564
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 128 ธ.ค. 2563 25 ก.พ. 2564
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด26 ก.พ. 2564
 • วันเปิดภาคเรียน11 ม.ค. 2564
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องเปิดวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ20 ม.ค. 2564
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17)14 ก.พ. 2564
 • หยุดวันมาฆบูชา26 ก.พ. 2564
 • หยุดวันจักรี6 เม.ย. 2564
 • หยุดวันสงกรานต์13 เม.ย. 2564 15 เม.ย. 2564
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน (ได้รับเกรด W)9 เม.ย. 2564
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอพักการเรียน30 เม.ย. 2564
  -วันสุดท้ายของการเรียนการสอน30 เม.ย. 2564
 • กำหนดส่งผลการเรียน25 มิ.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719