เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน/2566 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอประกาศจากกองคลัง
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2566
   2.กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รหัส 66) (รอบรับที่ธนาคารกรุงไทย) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2566
   3.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (ด่วนที่สุด)    
  ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
  สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

  -- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2565 รอบที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2565 รอบที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2565 รอบที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2565 รอบที่ 7 วันที่ 5 กันยายน 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2565 รอบที่ 6 วันที่ 8 สิงหาคม 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2565 รอบที่ 5 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2566
   4.รายวิชาเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)    
  ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
   5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
  • ตรวจสอบรายชื่อ วิธีการคัดเลือกและวันที่คัดเลือก ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/rgr

  ทั้งนี้ การประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว **update วันที่ 22 พ.ย. 2566 อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการคัดเลือกเข้าที่ประชุมมหาวิทยาลัย


  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2566
   6.รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ด่วนที่สุด)    
  บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
  โปรดเตรียมบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และจดลำดับของตนเองเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

  กรณีที่บัณฑิตไม่สะดวกมารับเอกสารด้วยตนเอง ให้ทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้มารับแทน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
 • 1) ใบมอบฉันทะ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
 • 2) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 • 3) สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับเอกสารแทน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

 • ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 หากเกินวันที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับการขอรับเอกสารชุดละ 500.- บาท ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2566
   7.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 2/2566 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่ --- Update 1 พฤศจิกายน 2566 ---
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2566
   8.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 1/2566 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่ ---Update 27 กรกฎาคม 2566---
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2566
   9.Digital Transcript (ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2565
   10.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   11.คู่มือการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ทบ.17 ผ่าน MIS    
  สามารถดูคู่มือได้ที่ >>>คู่มือ ทบ.17 คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719