เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 11 เมษายน 2560 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 รอบที่ 3 วันที่ 11 เมษายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 1 วันที่ 02 มีนาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 รอบที่ 2 วันที่ 02 มีนาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 รอบที่ 1 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560


รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET หรือที่ AAR หรือที่เมนู "สรุปยอดบัณฑิต" ที่อยู่ด้านซ้ายมือ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2560
 2.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559 (ด่วนที่สุด)    
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ถึง วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2560
 3.ปฏิทินวิชาการและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 3/2559 (ด่วนที่สุด)    
ปฏิทินวิชาการและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 3/2559 (ภาคเรียนฤดูร้อน)

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
      1. นิสิต-นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
      2. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
      3. สำหรับนิสิต ภาคปกติ ที่เรียนสมทบภาค กศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
            - กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปนับตั้งแต่วันเข้าเรียน
            - ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2560
 4.การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี(แก้ไขรายละเอียด) (ด่วนที่สุด)    
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
สามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
หลังจากลงทะเบียน โปรดตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนในวันถัดไป
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2559
 5.แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา (ด่วนที่สุด)    
ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต
คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 6.การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้นิสิตนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นขอความร่วมมือนิสิตนักศึกษาทุกท่านได้ตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   วันที่ประกาศ   5 ธันวาคม 2559
 7.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดชำระเงินระดับปริญญาตรี
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
 8.ประกาศรับบัตรนักศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)    
Photo
นิสิตนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3
เอกสารที่ต้องนำมา
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. โทรศัพท์มือถือ
3. PASSPORT ตัวจริง (กรณีต่างชาติ)

ตรวจสอบรายชื่อในไฟล์แนบ เนื่องจากบัตรนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ (หากเปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ ให้ทำการ Refresh อีกครั้ง)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
 9.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
 10.ปฏิทินวิชาการและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
      1. นิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
      2. สำหรับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 5 รายวิชา (ห้ามนิสิตทำการถอนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ที่ทางสำนักส่งเสริมฯ ลงให้
มิฉะนั้นจะมีผลทำให้นิสิตเรียนไม่ครบตามหลักสูตร)
ส่วนวิชาเอกให้นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ตามประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
      3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
      4. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป ให้ลงทะเบียนได้ ในหมู่ D15 เท่านั้น โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 11.การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้นิสิตนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นขอความร่วมมือนิสิตนักศึกษาทุกท่านได้ตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 12.วิธีแก้ปัญหาจากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF (ด่วน)    
กรณีนิสิต นักศึกษา กดพิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF
Photo
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719