ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเธ–เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 574101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 172

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.ก    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 9 น.ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2001102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2001101 Thai for Communication and Information Retrieval
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
2001103 Neighboring Lanaguague and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ จำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1002101 Human Behavior Devlopment
 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
2002102 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียนิยม
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 6 น.ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2003102 Natural Resource and Environments
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2003101 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 น.ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4004102 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4004103 Integrated Information Techonology
 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
4004101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 136 น.ก    136 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ให้เรียน 55 น.ก    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
1001502 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-360-0)
1001404 Practicum2
  การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2
2(0-120)
1012207 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001201 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
1001102 Principle and Philosophy of Education
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1001501 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
6(0-360)
1010201 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1009301 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1009401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1001302 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
1014233 Teacher Professional
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1001303 Education for Students with Special Needs
 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1001403 Practicum1
 การฝึกทักษะวิชาชีพครู1
2(0-120)
1001204 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1013310 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader
 ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาดและผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์
3(2-2-5)
1014432 Administration and Quality Assurance of Education
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกให้เรียนไม่น้อยกว่า 81 น.ก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว ให้เรียนไม่น้อยกว่า 71 น.ก    71 หน่วยกิต
 2.2.1.1 วิชาพัฒนาศักยภาพความเป็นครูประถมศึกษา กำหนดให้เรียน 63 น.ก    63 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020201 Thai Language for Elementary School Teachers 1
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020304 Teaching Methodology of Mathematics for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020210 English Language for Elementary School Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020407 Organizing Activities for Elementary Learner Development for Elementary Education
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020307 Learning Management in Art Education for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020306 Learning Management in Physical Education for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020209 English Language for Elementary School Teachers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020205 Science for Elementary School Teachers 1
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020204 Mathematics for Elementary School Teachers 2
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020203 Mathematics for Elementary School Teachers 1
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020101 Principles and Concepts of Elementary Education
 หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา
2(2-0-4)
1020206 Science for Elementary School Teachers 2
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020403 Teaching Methodology of English for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020409 Leadership in Elementary Educational
 ภาวะผู้นำทางการประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020402 Teaching Methodology of Social Studies, Religion and Culture for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020406 Learning Management in Computer and Technology for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020405 Learning Management in Career and Technology for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020404 Learning Management in Music and Thai Dance for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020208 Social Studies for Elementary School Teachers 2
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020207 Social Studies for Elementary School Teachers 1
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1
2(1-2-3)
1020202 Thai Language for Elementary School Teachers 2
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
2(1-2-3)
1020102 Development and Learning of Elementary School Students
 พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
2(2-0-4)
1020305 Learning Management in Health Education for Elementary Education
 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020303 Teaching Methodology of Thai Language for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020408 Languages for Communication and Study of Elementary School Teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าของครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020401 Teaching Methodology of Science for Elementary Education
 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.1.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะการสอน กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 8น.กโดยให้เลือกเรียน2กลุ่ม    8 หน่วยกิต
 2.2.1.2.ก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020309 Science for Elementary School Teachers 4
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1020308 Science for Elementary School Teachers 3
 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.1.2.ข กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020310 Mathematics for Elementary School Teachers 3
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
1020311 Mathematics for Elementary School Teachers 4
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
 2.2.1.2.ค กลุ่มวิชาภาษาไทย
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020312 Thai Language for Elementary School Teachers 3
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
1020313 Thai Language for Elementary School Teachers 4
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
 2.2.1.2.ง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020315 Social Studies for Elementary School Teachers 4
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1020314 Social Studies for Elementary School Teachers 3
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.1.2.จ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020317 English Language for Elementary School Teachers 4
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 4
2(1-2-3)
1020316 English Language for Elementary School Teachers 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 3
2(1-2-3)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ให้เรียน 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020301 Organizing Instruction for Thinking Potential Development
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด
3(2-2-5)
1020302 Teaching of Morals and Values for Elementary School Students
 การสอนคุณธรรมและค่านิยมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 4 นก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1020415 Creation of Children’s Literary Works
 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
2(1-2-3)
1020414 Drama Activity for Learning Management
 กิจกรรมละครเพื่อการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
1020413 Guidance in The Elementary School
 การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
1020412 Research and Innovation in Teaching for Elementary Education
 การวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1020410 Supplementary English for Improving Teacher Competency
 ภาษาอังกฤษเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพครู
3(2-2-5)
1020411 Utilization of Learning Resources and Wisdom for Education
 การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719