เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตหลักสูตร(ปี)เกรดขั้นต่ำ
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ   
  622101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา1334 2.00
  552101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา1314 2.00
  602101201148-สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา1314 2.00
  622101201159-สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา1324 2.00
  552101201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1294 2.00
  602101201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  552101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1344 2.00
  602101201156-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1314 2.00
  622101201160-สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา1344 2.00
  552101201158-สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา1324 2.00
  592101201167-สาขาวิชาการจัดการการศึกษา04 2.00
  622101201147-สาขาวิชาพลศึกษา1324 2.00
  622101201115-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1324 2.00
  622101201125-สาขาวิชาศิลปศึกษา1324 2.00
  552101201161-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา1354 2.00
  602101201161-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา1404 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (จันทร์-พุธ)   
  592601201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (อาทิตย์)   
  592701201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (จ-พ,อาทิตย์)   
  602901201154-สาขาวิชาจิตวิทยา1254 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ   
  554101201107-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1785 2.00
  574101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา1725 2.00
  604101201105-สาขาวิชาการประถมศึกษา1675 2.00